گاهی دکور اتاقی را می‌چینم، گاهی برای یک لابی طرحی جدید می‌زنم، و گاهی غرفه‌ای برای نمایشگاهی می‌سازم.
دستی بر نوشتن و ترجمه دارم، نیمی از روزهایم به سفالگری می‌گذرد، و گاهی روی دیوارها نقاشی می‌کشم.
برای دل خودم عکاسی میکنم، هر از گاهی طرحی با آبرنگ میکشم، و بعضی وقت‌ها برای خودم یک مانتو با جیب‌های شماره‌دوزی شده می‌دوزم.

همه متن بالا را نمی‌شد روی کارت ویزیتم بنویسم، این شد که پایین اسمم با خجالت نوشتم :هنرمند
هر چند ترجیح می‌دهم هیچ عنوانی نداشته باشم. بودن را تجربه می‌کنم و دوست دارم چیزی به دنیا اضافه کنم.